Thực trạng môi trường

Một video nhỏ minh hoạ thực trạng môi trường hiện nay.
Đan xen vào Bài 12 Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường Giáo dục công dân lớp 11
Dựa vào đó thuyết trình về môi trường kèm theo những hình ảnh về thực trạng ở địa phương.

Thảo luận

Gửi phản hồi