Rác thải nhựa đại dương: Chồng chất và vượt tầm kiểm soát

Lượng nhựa chúng ta làm ra trong 10 năm qua nhiều hơn tổng lượng nhựa con người đã sản xuất trong thế kỷ trước.

110719 racthai Rác thải nhựa đại dương: Chồng chất và vượt tầm kiểm soát

Thảo luận

Gửi phản hồi