Hấp hối môi trường Việt…

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố phác họa bức tranh tổng thể môi trường Việt Nam với mối hiểm họa ô nhiễm đến từ mọi hướng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến các yếu tố về sự cố môi trường ngày càng diễn biến nghiêm trọng và mức độ ảnh hưởng lớn hơn đến đời sống và sinh hoạt của người dân, môi trường sinh thái của quốc gia.

Thảo luận

Gửi phản hồi